អំពីខ្ញុំ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវ អត្ថបទ សៀវភៅ និង សកម្មភាពនានា ជួយអោយសិស្សខ្មែរ កំរិត បឋមភូមិ និង ទុតយភូមិ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកប្រភពឯកសារ នៅលើ អ៊ីនធើនែត។

សូមរីករាយទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទ

  •  អ៊ីមែល                      : bakdub.wordpress@gmail.com
  • វែបសាយ                   : https://bakdub.wordpress.com
  • ហ្វេសប៊ុក                   : https://www.facebook.com/bakdub

សូមអគុណ!

Advertisements